Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Quantum Vision en zorgaanbieder: Marlies van Son.

Zorgaanbieder : Marlies van Son 
 • Beroepsvereniging : VBAG nr. 21512023 
 • KvK nr. 17269311
 • Koepel : RBCZ nr. 912061R
 • Zorgverlenerscode: 90-035884
 • AGB-code Praktijk: 90-14734
Toepassing en totstandkoming van de overeenkomst
 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle behandelingen die door Praktijk Ananda worden uitgevoerd.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Praktijk Ananda slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Zorgaanbieder
 • Praktijk Ananda is lid van de beroepsvereniging  VBAG
 • Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ
 • Informatie over deze beroepsvereniging en over de RBCZ kunt u vinden op https://vbag.nl en www.rbcz.nu 
 • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de Beroepscode van de VBAG

Behandeling
De eerste behandeling start met een intakegesprek, waarna een keuze wordt gemaakt m.b.t. de therapievorm(en) die worden ingezet.  
Dit behandelplan zal worden opgenomen in het dossier. Dit plan kan indien nodig tijdens het traject ook gewijzigd worden in onderling overleg.

WKGGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg)
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg worden gesteld.
Ook Praktijk Ananda voldoet aan deze eisen. Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met de cliënt te bespreken. Het is ook mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen in Nederland.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Informatie duur en tarief

 • De therapiesessies duren gemiddeld 90 minuten, tarief € 105,-
 • NAET behandelingen: 30 minuten €45,- voor kinderen en €50,- voor volwassenen.
 • Overige behandelingen zijn €70,- per uur.

Doorverwijzing
Je kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij Praktijk Ananda terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met de cliënt. Wanneer een andere behandeling gewenst is, zal er worden doorverwezen.

Vervanging en regeling bij ziekte

 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum en tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.

Betalingen 

 • Voor een volledig overzicht van de tarieven kijk op www.quantumvision.nl
 • De factuur wordt contant betaald of per bankoverschrijving. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het mogelijk declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan de cliënt worden doorberekend.

AGB Register
Praktijk Ananda is opgenomen in het AGB register, wat ervoor zorgt dat de behandeling mogelijk (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. Je dient zelf vooraf te informeren wat de vergoedingsmogelijkheden zijn.

Annulering
Natuurlijk kan het voorkomen dat je ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. Je dient dit minimaal 24 uur van tevoren buiten het weekend door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt de behandeling in rekening gebracht.
Annulering geeft u telefonisch of per e-mail door, waarbij de datum van ontvangst bindend is.

Dossier voering

 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossier voering. Alle sessies worden door de zorgverlener gerapporteerd. Je hebt het recht deze rapportages in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener. 20  jaar na afronding van het traject of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met dossiers. Informatie wordt alléén met toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en VBAG.

Aansprakelijkheid
Je bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. Je bent verantwoordelijk voor je eigen proces. 
Dit betekent dat als je vindt dat de behandeling niet helpt, je iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, je dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

 • Praktijk Ananda is niet aansprakelijk voor materiële schade die je geleden hebt door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.
 • Praktijk Ananda  heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Praktijk Ananda tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van Balans verzekeringen. Praktijk Ananda is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij Balans verzekeringen, die dekkend is voor de WKKGZ.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG
Praktijk Ananda houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kun je op www.quantumvision.nl informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch.

‘Met je blik in de juiste richting hoef je niets anders te doen, dan te lopen’

Therapieën

Praktijk 'Ananda' is een integrale praktijk voor natuurgeneeskunde, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit in Vlijmen. Binnen deze praktijk kan je gebruik maken van diverse therapieën.

Weet je niet welke therapie je zoekt? Stuur een e-mail en ik help je graag verder.